Szertartások napjainkban, otthonunkban

Molnár V József előadása alapján

Szeptember végén, betakarítás után, javarészt már túl a szüreten is, amikor az őszi vetéssel az eljövendő új ágyazódik már, az ember Úr Szent Mihály mérlegére lép. Megméretik, ami jó, s ami rossz, ami benne, általa és körülötte történt. A gazda, az ember a földi mindenek ura, kozmikus parancsra, Isten akaratából számot vet, számot ad. Az esztendő estéje érkezett.

Hajdan minden „napszentülte” után, amikor szorongást hoznak a napfénytelen órák, amikor a Mindenség láthatatlan madara gubbad a fákra, s az ember lelkére is, vacsorázni asztalhoz ült a család, s kérdés nélkül sorolta mindenki, azt, ami egész napon vele, általa történt, s kimondta a rosszat is, hogy éjszakája, mely ízelítő a másik világból, nyugodt legyen.

Az esztendő estéje, az ember hajlott korát, a vén kort is megidézi, amikor visszafelé pörög a film, életünk története, amikor minden tettünk, a vaksötétben történtek, a titkos tettek is vakító fényben, tisztán látszanak. Ekkoron kinek-kinek a mérlegre kell állnia. A régiségben sokan penitenciával, külön zarándokutakkal készültek a mérlegelésre, mert hitük szerint, aki a mérlegelésen könnyűnek találtatik, az elpusztul, annak a föld kiveti a testét, s az ég nem fogadja vissza lelkét.

Az esztendő estéjén számba venni a jót – biztonságot ad, örömet hoz, fölszabadítja az ember teste, s lelke kedvét; s a rosszat csak oldottan lehet kimondani, a nagy vígságban, amikor a gátak, fékek, korlátok felszakadnak. Szent Mihálykor kezdődött régebben a zajos, vidám kisfarsang, s Katalin november végi névünnepe zárta. Mihály napja után vasárnap szüreti mulatságot tartottak a régiek, amely ősidők óta alkalmát adta a fölszabadult számadásnak, a hála parttalan örömének, s ilyenkor az alkalmi kisbíró tréfás rigmusokban kiabálta ”világgá” azt, ami egyik embert a másik ellen feszítette; este pedig a mulatság kellős közepén, amikor a jókedv a kocsmatetőt emelgette, már bűnbakot választott a közösség, s rászórta ki-ki minden piszkát, sarát. A másikban a bűnbakban látta , érezte meg külön-külön mindenki, s együtt a közösség is a nyomasztó mocskot. S amikor az alkalmi hóhér jelképesen agyoncsapta a meggyalázottat, csönd lett, s a csönd a tisztulatot adta.

Mihály-mérlege időszaka az Utolsó ítéletet is „előlegezi” minden őszön, a végső elszámolást, ettől olyan megrázó az esztendőként újra meg újra ismétlődő. Mindez a szombatok enyhületében történik; ilyenkor az Istenszülő Asszony, Szűz Mária vendége mind , ki él, az Ő öle, köpenye, köténye, a hervadó fák, s szőlőlevelek ezer-szín kegyelme, s az októberi litániák készítik föl az elkövetkezőre az embert, a végső időszakra, amikor körülötte és benne a legsötétebb honol – a fényen túli fénnyel, az Úrral való találkozásra.

Anselm Grün szerint

Isten az angyalaiban emberi arcot ölt,
s kapcsolatba hoznak Isten által lelkünkbe oltott képességeinkkel.
Szárnyakat adnak a lelkünknek.
Megóvják legbelsőbb önmagunkat.

Mihály feladatai

Izrael népének őrangyala
Fontos szerepe van a végidők eseményeiben
Harcol a sárkány ellen, s győzelemre segíti a jót
Lelkeket kísér a túlvilágra

Mihály jelentése

Ki olyan, mint Isten?

Újra és újra döntenünk kell. Isten hírnökként küldi az angyalait. Isten törődik velünk. János a jelenések könyvében meséli el Mihály harcát a sárkánnyal. A sárkányt az égből a földre dobják. Mihályban bízva reméljük, hogy a gonosz nem tudja végleg uralma alá vetni s tönkre tenni az emberi lelket. Ez a világ Isten, és nem a gonoszok kezében van. A gonosz az emberi lélekben működő romboló erő. Az életünk harc, belső harc a saját démonjaink ellen. Aki megerősödve hagyja el a csatamezőt, áldássá válik népének.

A növényvilág hanyatlani kezd, miután átadta a gyümölcseit. Növekszik a sötét, lassan eltűnik a látható. Így a láthatatlanra kell bíznunk magunkat.

Kontemplációs kérdések

Mi az , ami Isten helyébe szeretne lépni az életedben? (hatalom, siker, pénz, elismerés stb)
Számold meg, hány fejű a sárkányod? Hány gonosz kell legyőzned most éppen?
Hányszor sikerült legyőzni a démonjaidat?
Idézd fel, hogyan sikerült legyőzni a démonodat?


Mihály velünk van, amikor külső vagy belső ellenség fenyeget.

Rafael, amikor a kapcsolataink elakadnak.

Gabriel, amikor megrekedünk és kiégünk.

Gyógynövények, Mihályhoz köthetőek

  • Angyalgyökér (szentlélekgyökér) erősíti a tüdőt, immunrendszert. Akkor kell bevetni, ha valaki fel akarja adni a harcot.
  • Nagy csalán magjai értékesek ilyenkor, kenyérbe keverték őseink. Elhatárolódásban segít, akárcsak Mihály kardja, hogy leválasztódjon az, ami függésben tart. Tisztít.
  • Mestergyökeret kiásni csak Mihály nap után lehetett, mert akkor húzódik oda vissza az ereje. Védő hatású. Hegyek királynője, tartása, öntudata van,belső ereje.
  • Vérontó pimpó összehúzó hatású.


Mihály szertartása:

Lényege, hogy elteljünk erővel, ellenálljunk a külső fenyegetéseknek, elűzzük a zavaros érzelmeket, minden sértettséget, sérelmet, zavaros kapcsolatot.

Egyik kezedbe Mihály képét, másikba kést tegyél.

Hol kell elvágnod valamit, hol kell jobban elhatárolódni, megvédeni magad?

Hol vagy veszélyben, hogy mások kívánságának engedj?

Mikor félsz nemet mondani, hogy mindenki szeressen?

Gondold át a határaidat, húzd meg világosan őket!

Milyen tevékenységedet kell radikálisan befejezni, vagy megnyirbálni?

Milyen haldokló kapcsolatot kell elengedni?

Elmélkedj a kardról, és kérd meg Mihályt és Istent, hogyan szabadulhatsz meg valamitől, hogy valóban Isten kerüljön életed központjába?

Gondolati háttér, szöveg gyűjtemény

Szent Mihály ima
XIII. Leó pápa (1810-1903, 1878-tól pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett. Arca hamuszürke lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett és íróasztalához ült. Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike az alább következő imádság Szent Mihály támogatásáért a sátán elleni harcban.

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

Bizalmas munkatársainak XIII. Leó elárulta, hogy ördögien gonosz hangot hallott, amint ezt mondta:

– El tudom pusztítani Egyházadat!

Jóságos hang válaszolt. A pápa úgy érezte, az Úr beszél a sátánnal. Hasonlóan a Jób könyvében zajló párbeszédhez (Jób 1,6-12; 2,1-7), a sátán időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal sújtsa az Egyházat, az Úr pedig hatalmat engedett neki a 20. század nagyobb része fölött, hogy Egyházát próbára tegye. Ebben a megpróbáltatásban kértek segítséget az ú. n. Leó-imák, amelyeket a pap térdenállva imádkozott a szentmisék végén, egészen a 2. vatikáni zsinatot követő liturgikus reformig, amely a szentmise után minden hozzáfűzött imát megtiltott. A fenti Szent Mihály ima azonban ma is aktuális. Magánimaként nemcsak imádkozható, hanem az Egyház kifejezetten ajánlja is a híveknek a Gonosz elleni küzdelemben.

Onesimo Cepeda mexikói püspök egy lelkigyakorlata után elterjedt a magyar katolikusok között az a tévhit, hogy a Szent Mihály ima be van tiltva. Ez teljesen alaptalan félelem. A püspök atya feltehetően a szintén XIII. Leó pápától származó „Kis exorcizmus” részét képező Szent Mihály imáról beszélt, amely így kezdődik: „Mennyei seregek dicsőséges fejedelme, Szent Mihály főangyal…” Ez valóban tilos a Hittani Kongregáció 1985. szeptember 29-én kelt levele értelmében. A fenti Szent Mihály imát azonban imádkozzuk bizalommal!

A Szentírásból név szerint ismert három főangyalt ünnepeljük szeptember 29-én.

Egyikük neve Mihály (Mikaél), vagyis: ’Ki olyan, mint az Isten?’; a másiké Gábor (Gábriél): ’Isten embere’, ’az Isten erősnek bizonyult’; a harmadiké Rafael (Rafaél): ’Isten orvossága’.

Az angyalok életéről nincsenek az emberekéhez hasonló életrajzi adatok. Történetük a teremtéssel kezdődött. Kegyelembe öltöztek, és próbára lett téve hűségük. Szabad akaratuk lehetővé tette a jók számára a hűséget, a lázadóknak pedig a bukást. A hűségesek jutalma örök boldogság, a bukottak számára a büntetés az örök kárhozat lett.

Szeptember 29-én kezdjük Emelő Ünnepek, szertartások program sorozatot! – Anaya Női Jóga – A Szív útja

Ölellek,

Tündi

forrás: http://hagiosz.net/?q=node/29 – utolsó letöltés 2020. 09. 02.

kiemelt kép: canva.com